top of page

Par jaunu ūdens patēriņa starpības sadales kārtību

Informējam, ka ir izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem", kuri stājās spēkā 03.09.2021. Ar grozījumiem ir pilnveidota ūdens patēriņa starpības sadales kārtība, kuru detalizēti izskaidrojam zemāk.

 

Ūdens patēriņa starpības aprēķināšanas kārtība – I posms

Ja ir izveidojusies ūdens patēriņa starpība, tad sākumā to sadala starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir):

 • nav iesniegta informācija par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu noteiktajā termiņā vismaz trīs mēnešus pēc kārtas (ja skaitītāja rādījumu nolasīšana noteikta dzīvojamās mājas īpašnieka pienākumos);

 • nav uzstādīts, nomainīts vai atkārtoti verificēts ūdens patēriņa skaitītājs (ja tas noteikts dzīvojamās mājas īpašnieka pienākumos);

 • uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs, neievērojot prasības, kuras noteiktas normatīvajos aktos par mērījumu vienotību vai dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumā (ja skaitītāja uzstādīšana ir dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums);

 • atkārtoti nav ļauts veikt dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi;

 • ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas vieta nav noplombēta pārvaldnieka vai citas dzīvojamās mājas īpašnieku pilnvarotās personas klātbūtnē vai ūdens patēriņa skaitītājs, tā metroloģiskais aizsargzīmogojums (plombējums), pievienošanas vietas plombējums ir bojāts vai patvarīgi aizstāts, vai noņemts, vai ietekmēta ūdens patēriņa skaitītāja darbība;

 • atkārtoti nav ļauts pārvaldniekam vai citai dzīvojamās mājas īpašnieku pilnvarotajai personai veikt dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu vai nodrošināt to atkārtoto verificēšanu;

 • nav ļauts veikt ūdens patēriņa skaitītāja pirmstermiņa verificēšanu.

 

Ūdens patēriņa norma uz vienu iedzīvotāju – dzīvojamai telpai

 

Ūdens patēriņu (daļu no ūdens patēriņa starpības) aprēķinās pēc formulas, kurā izmanto pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu uz vienu iedzīvotāju:

Vkop. norma = Npers. × Vpers. norma , kur:

- Vkop. norma – maksimālais piegādātais ūdens daudzums vienam dzīvoklim (m3 /mēnesī); 

- Npers. – deklarēto vai dzīvojamās mājas īpašnieku noteiktais faktiski dzīvojošo personu skaits dzīvoklī. Persona, kura aprēķina maksājamo daļu, ņem vērā sniegtās ziņas par faktiski dzīvojošo personu skaitu, ja tas ir lielāks par deklarēto personu skaitu. Ja faktiski dzīvojošo personu skaits nav zināms un nav nevienas deklarētās personas, aprēķinu veic kā par vienu personu; 
- Vpers. norma – vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramajiem noteikumiem noteiktā ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam mēnesī (personai m3 /mēnesī). Vpers. norma – ir noteikta pašvaldību saistošajos noteikumos.


! Pēc norādītās formulas dzīvokļa īpašniekam nevar aprēķināt ūdens patēriņa starpību ilgāk nekā divus mēnešus pēc kārtas, tad, sākot ar trešo mēnesi, viņam piemēro dzīvokļu īpašnieku kopības noteikto aprēķināšanas kārtību, ja tāda ir noteikta, ievērojot, ka aprēķinātais ūdens patēriņš nedrīkst pārsniegt dzīvojamai mājai piegādātā ūdens apjomu. Ja šāda dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma nav, tad rēķina, ievērojot II posmā norādīto kārtību.


Ūdens patēriņa norma nedzīvojamai telpai


Nedzīvojamajai telpai vai mākslinieka darbnīcai ņems vērā tās augstāko ūdens patēriņu pēdējo sešu mēnešu laikā. Atlikusī ūdens patēriņa starpība, ja tāda būs, tiks sadalīta starp visiem dzīvojamās mājas īpašniekiem.


Ūdens patēriņa starpības aprēķināšanas kārtība – II posms


Ja pēc I posmā norādītās formulas piemērošanas netiek sadalīta visa ūdens patēriņa starpība, tad pārpalikums tiek sadalīts pēc attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības apstiprinātās metodikas. Pārpalikumu sadala arī starp tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuriem jau pēc I posma norādītās formulas aprēķināta ūdens patēriņa starpība. 


Ja nav izstrādāta metodika


Ja dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība nav noteikusi kā tiek sadalīta ūdens patēriņa starpība starp dzīvokļu īpašniekiem, tad pārvaldnieks pārpalikumu sadala izvēloties vienu no šiem variantiem: 

 • atbilstoši dzīvojamā mājā esošo dzīvokļu, nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu skaitam;

 • proporcionāli dzīvokļa, nedzīvojamās telpas un mākslinieka darbnīcas ūdens patēriņam par pēdējo mēnesi;

 • proporcionāli dzīvokļa, nedzīvojamās telpas un mākslinieka darbnīcas vidējam ūdens patēriņam par pēdējiem trim mēnešiem;

 • atbilstoši dzīvojamās mājas īpašniekam piederošās dzīvojamās mājas domājamās daļas apmēram;

 • atbilstoši dzīvoklī dzīvojošo (vai deklarēto) personu skaitam, ja dzīvojamā mājā nav nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu, vienlaikus nosakot kārtību, kādā noskaidro un aktualizē dzīvojošo vai deklarēto personu skaitu, kā arī apmaksājamās daļas noteikšanas kārtību, ja nav zināms personu skaits.

bottom of page