top of page

Paplašina dzīvokļu īpašnieku kopības tiesības un pienākumus

residential-building-with-windows-balconies.jpg

Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā, kas stājas spēkā 13. aprīlī, paplašina jēdzienu, kas ir dzīvokļu īpašnieku kopība, definē, kas ir dzīvokļu īpašnieku kopības pārstāvji, dzīvokļu īpašnieku kopības manta, kādas ir dzīvokļu īpašnieku kopības tiesības un pienākumi, veicot saimniecisko darbību vai nodarbinot fizisko personu.
 

ĪSUMĀ:

  • Dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesību subjekts. Šā likuma 16. pantā noteiktās kompetences ietvaros tā var iegūt tiesības un uzņemties saistības, iegūt īpašuma un citas lietu tiesības, kā arī būt prasītāja un atbildētāja tiesā.

  • Dzīvokļu īpašnieku kopība par tās saistībām atbild ar savu mantu.

  • Dzīvokļu īpašnieku kopības sastāvā ir visi attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. 

  • Līdz ar likuma izmaiņām ir lielāka tiesiskā noteiktība – jebkurš iedzīvotājs varēs apskatīties savas tiesības un pienākumus likumā, nebūs jāmeklē saistītā judikatūra.

  • Dzīvokļu īpašnieku kopībai tās kompetences ietvaros ir tiesības veikt saimniecisko darbību, piemēram, iznomāt autostāvvietas, reklāmas laukumus uz ēkām, liftos. Pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas dzīvokļu īpašnieku kopībai ir pienākums reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā nodokļu maksātājam 6 mēn. laikā no likuma grozījumu stāšanās spēkā.

Ar grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā citā redakcijā izteikts 15. pants, nosakot, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesību subjekts, kas šī likuma 16. pantā noteiktās kompetences ietvaros var iegūt tiesības un uzņemties saistības, iegūt īpašuma un citas lietu tiesības, kā arī būt prasītāja un atbildētāja tiesā.
Paredzēts, ka dzīvokļu īpašnieku kopība par tās saistībām atbild ar savu mantu. Ja dzīvokļu īpašnieki ar kopības kreditoru norēķinās tieši, par kopības saistībām atbilstoši savā dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram kopības kreditoram vispirms atbild dzīvokļu īpašnieki, kuri nav veikuši attiecīgos norēķinus. 
Dzīvokļu īpašnieku kopības sastāvā ir visi attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. Ja uz dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esoša zemesgabala atrodas vairākas dzīvojamās mājas, dzīvokļu īpašnieku kopību veido visu šo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki.
Ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļu īpašumi pieder vienai personai, tai ir likumā paredzētās dzīvokļu īpašnieku kopības tiesības un pienākumi.
Likums papildināts ar 15.1, 15.2 un 15.3 pantu, kas attiecīgi definē dzīvokļu īpašnieku kopības pārstāvju tiesības un pienākumus, dzīvokļu īpašnieku kopības mantu, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopības tiesības un pienākumus, veicot saimniecisko darbību vai nodarbinot fizisko personu. 
Savukārt 10. panta pirmā daļa papildināta ar 12. punktu, nosakot, ka dzīvokļa īpašnieka pienākumi ir arī atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram nodrošināt finansējumu dzīvokļu īpašnieku kopības saistību izpildei pret trešajām personām.Pārejas noteikumi papildināti ar septīto punktu, kurā dzīvokļu īpašnieku kopībai, kas veic saimniecisko darbību vai nodarbina fizisko personu, kura nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, paredzēts pienākums sešu mēnešu laikā no šī likuma 15.3 panta spēkā stāšanās dienas reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājam.


Informācijas avots: oficiālais "Latvijas Vēstnesis" interneta portāls
LV Portāls
Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā
Dzīvokļa īpašuma likums

bottom of page