top of page

Dzīvokļu biedrības dibināšana – sākums kvalitatīvai mājas apsaimniekošanai

Nav noslēpums, ka daudzdzīvokļu mājās iedzīvotāji bieži saskaras ar problēmām apsaimniekošanā. Jo vairāk dzīvokļu, jo grūtāk vienoties par mājas teritorijas un koplietošanas telpu uzturēšanu kārtībā. Izveidojot dzīvokļu biedrību, ir iespējams daudz efektīvāk vienoties par darāmajiem darbiem, pieteikties atbalstam dažādu labiekārtošanas projektu īstenošanai un demokrātiskā veidā risināt visus jautājumus saistībā ar mājas tehniskā stāvokļa uzturēšanu un atjaunošanu.


Bieži iedzīvotāji “apvienojas”, saskaroties ar kādu lielu izaicinājumu – piemēram, nepieciešamību mainīt jumtu, siltināt ārsienas vai veikt fasādes atjaunošanu. Taču dzīvokļu biedrība ir labs veids, kā ērti risināt arī ikdienišķas problēmas un, ievērojot, visu dzīvokļu īpašnieku intereses, uzturēt savu dzīvojamo ēku labā stāvoklī.

biedriba.png

Kā nodibināt dzīvokļu biedrību?

Dzīvokļu biedrības nodibināšanā pirmo soli var spert viens vai divi entuziasti – enerģiski mājas iedzīvotāji, kuri spēj sapulcēt pārējos dzīvokļu īpašniekus un lemt par dzīvokļu biedrības izveidi. Vispirms tiek sasaukta dzīvokļu īpašnieku sapulce, kurā visi lemj par dzīvokļu biedrības izveidi un ievēlē biedrības valdes locekļus un vadītāju. Šiem lēmumiem jābūt ar 50%+ 1 balss vairākumu. Piemēram, ja daudzdzīvokļu mājā ir 20 dzīvokļu, tad pēc formulas 50%+1, “par” jānobalso 11 dzīvokļiem. Tāpat pirmajā kopsapulcē jāpieņem lēmumus par to, kuru personu biedrība pilnvaros iesniegt dokumentus Uzņēmumu reģistrā, lai oficiāli reģistrētu biedrību. 

Lai dibinātu biedrību Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Pieteikuma veidlapa B2

  • Lēmums par dibināšanu

  • Statūti

  • Valdes locekļu rakstveida piekrišanas amata ieņemšanai

  • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu

Vēlams jau uz pirmo iedzīvotāju kopsapulci sagatavot dokumentu paraugus, lai sniegtu sapulces dalībniekiem visu nepieciešamo informāciju un raiti varētu vienoties par tālāko biedrības darbības oficiālo dibināšanu un tālāko darbību. Sīkāku informāciju par biedrību dibināšanai nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī paraugus un veidlapas var atrast Uzņēmumu reģistra mājas lapā.

 

Kāds ir dzīvokļu biedrības juridiskais statuss?

Dzīvokļu biedrība likuma izpratnē neatšķiras no jebkuras citas biedrības. Nodibinot dzīvokļu biedrību, tās dalībnieki statūtos ieraksta biedrības mērķus un uzdevumus, kā arī veidus, kā organizēs biedrības darbu un ikdienu. Tā kā dzīvokļu biedrība skaitās juridiska persona, tad uz to attiecas Dzīvokļa īpašuma likums un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, jo dzīvokļu biedrība ir izveidota ar mērķi pārvaldīt savu dzīvojamo māju. Biedrības parasti nav PVN maksātājas, līdz ar to sniedzot pārvaldīšanas pakalpojumu mājas iedzīvotājiem nav jāmaksā PVN papildus pārvaldīšanas maksai.

Kā darbojas dzīvokļu biedrība?

 

Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam, dzīvokļu biedrība uztur ēku atbilstoši visām normatīvo aktu prasībām – veic sanitāro apkopi, sadzīves pakalpojumu nodrošināšanu (slēdzot līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem); iekārtu, komunikāciju, siltummezglu apsekošanu, apkopi un remontu, organizē nepieciešamos remontdarbus, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un visus nepieciešamos remontus un renovācijas. Tāpat dzīvokļu biedrībai ir pienākums katru gadu sagatavot pārvaldīšanas plānu un budžetu, regulāri sagatavot finanšu atskaites un veikt citas likumā paredzētās darbības. Katrā daudzdzīvokļu mājā situācija ir atšķirīga, tāpat dažādas ir iespējas dzīvokļu īpašniekiem aktīvi iesaistīties biedrības darbā. Līdz ar to, katras mājas dzīvokļu īpašnieki, izveidojot biedrību, var paši lemt par to, cik daudz un kā iesaistīties biedrības darbībā, un kādiem pakalpojumiem meklēs sadarbības partnerus ārpus biedrības. Tāpat katras daudzdzīvokļu mājas tehniskais stāvoklis ir atšķirīgs un ēkās ar lielām tehniskām problēmām, dzīvokļu biedrības izveide ir ātrākais un efektīvākais veids, kā uzsākt, piemēram, fasādes remontu, jumta nomaiņu, pagalma labiekārtošanu u.c. darbus. 

Kāpēc ir izdevīgi izveidot dzīvokļu biedrību?

 

Viena no lielākajām priekšrocībām, dzīvokļu biedrības izveidei, ir iespēja pretendēt uz finanšu institūcijas ALTUM līdzfinansējumu vai pašvaldības līdzfinansējumu ēkas energoefektivitātes projektu īstenošanā vai apjomīgu remontdarbu gadījumā, piemēram, fasādes remonts. Tāpat dzīvokļu biedrība var pieteikties dažādiem ERAF (Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds) izsludinātiem projektiem un grantiem.


Dzīvokļu biedrības izveide atvieglo arī ēkas uzturēšanu ikdienā – tā ir iespēja pašiem sekot līdzi naudas plūsmai, pārvaldīt savus kontus, iesaistīties visos procesos, kas saistīti ar ēkas uzturēšanu un remontdarbiem. Biedrība pati var izlemt, kam uzticēt tehnisko apsekošanu, koplietošanas telpu uzkopšanu, juridiskās konsultācijas, renovācijas projektu īstenošanu un daudz citu ēkas uzturēšanā nozīmīgu jautājumu. Ir gadījumi, kad dzīvokļu biedrībā ir tādi dzīvokļu īpašnieki, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar būvniecību, ēku uzturēšanu vai citiem pakalpojumiem. Tomēr, ja starp dzīvokļu īpašniekiem nav šādu speciālistu, tad ērti ir izvēlēties profesionālu ēku apsaimniekošanas uzņēmumu, kas nodrošina to pakalpojumu sniegšanu, kurā dzīvokļu biedrībai trūkst nepieciešamo iemaņu vai zināšanu – piemēram, grāmatvedībā, būvniecības projektu vadībā utml. Bieži uzsākot sadarbību apjomīgu projektu īstenošanā, dzīvokļu biedrības izvēlas turpināt sadarbību ar ēkas apsaimniekotāju arī ikdienā.

Par dzīvokļu biedrības izveidošanas procesu stāsta Gaļina Gļebova, Ezermalas ielas 4a daudzdzīvokļu nama dzīvokļu biedrības priekšsēdētāja:
“Sākotnēji ēkas apsaimniekotāju izvēlējās nevis iedzīvotāji, bet uzņēmums, kas nodarbojās ar īpašuma atjaunošanu un dzīvokļu pārdošanu mūsu namā. Līdz ar to pērkot dzīvokli, katrs jaunais īpašnieks jau automātiski parakstīja apsaimniekošanas līgumu ar konkrēto apsaimniekošanas uzņēmumu. Oficiāli dzīvokļu biedrību mēs, mājas dzīvokļu īpašnieki,  izveidojām tikai 2019. gadā, sakārtojot dokumentāciju un reģistrējot biedrību Uzņēmumu reģistrā. Galvenais ir pareizi noformēt visus dokumentus. Mums izdevās dzīvokļu biedrību reģistrēt pusotra mēneša laikā. Organizēt kopsapulces nav viegli un savākt nepieciešamo kvorumu nav tik vienkārši. Mūsu daudzdzīvokļu ēkā ir 77 dzīvokļi, no kuriem aptuveni puse tiek izīrēti. Tomēr biedrības izveide noteikti ir atmaksājusies. Šobrīd mūsu ēkas apsaimniekotājs ir “Latvijas Namsaimnieks”, un, pēc zināma pārrunu perioda, esam vienojušies par konkrētiem uzdevumiem apsaimniekotājam. Mēs kā dzīvokļu biedrība darbojamies kā starpnieks starp ēkas iedzīvotājiem un apsaimniekotāju. Biedrība pārvalda uzkrājumu fondu, no kura līdzekļi tiek lietoti saskaņā ar likumdošanu un mājas dzīvokļu īpašnieku interesēm. Mūsu dzīvokļu biedrība regulāri izvieto aktuālo informāciju uz info dēļiem katrā kāpņu telpā un informē iedzīvotājus mobilajā lietotnē whats-app izveidotajā čata grupā. Ir darbi, kurus organizējam un izpildām paši, bet atsevišķus uzdevumus deleģējam savam ēkas apsaimniekotājam. 
Biedrības izveide mums ļāva pilnvērtīgi iesaistīties apsaimniekošanas darbā, kā arī lemt par mums, iedzīvotājiem, būtiskiem uzlabojumiem un nepieciešamiem remontdarbiem”.

Noderīgas saites:
Uzņēmumu reģistrs - www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/biedriba/dibinasana/registracija-uznemumu-registra/

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums - www.likumi.lv/ta/id/193573-dzivojamo-maju-parvaldisanas-likums

Dzīvokļa īpašuma likums – www.likumi.lv/ta/id/221382-dzivokla-ipasuma-likums
 

#latvijasnamsaimnieks #biedriba

bottom of page